Patenti

Biroja juristiem ir pieredze strīdu risināšanā, kas saistīti ar patentu pārkāpumiem un patentu atzīšanu par spēkā neesošiem ķīmijas (farmācijas) un tehniskās zinātnes nozarē.

Patents var būt vērtīgs kapitāls, ko var ieguldīt komercsabiedrības aktīvos. Sagatavojam uzņēmēju un izgudrotāju partnerības līgumus, kā arī citus līgumus, kas var būt nepieciešami peļņas gūšanai no patenta – patenta licences un nodošanas līgumus.